9409750 75752299
99091750 461386

Оншилгооны дуудлага өгөх

Манай мэргэжилтэн таны захиалгын дагуу таны цонхыг оншлох үед тантай, эсвэл тухайн үед шийдвэр гаргах түвшиний хариуцсан хүнтэй тань танай цонхонд хийх шаардлагатай бүхий л засварын ажлыг оншилж, ярилцсаны үндсэн дээр эцсийн байдлаар дүгнэлтэд хүрч, хийх ажил, түүний тооцоо төлбөрийг тооцож гаргаж өгнө. Тооцоотой хуудас хоёр хувь хэвлэгдэж хоёр тал гарын үсэг зурж, төлбөрийн 50 хувийг урьдчилгаа болгон авч, гэрийн эзэнтэй засвар хийх өдөр, цагийг товлоно.